Planificació i seguiment

 

OBJECTIUS ACTUACIONS RECURSOS RESPONSABLE INDICADORS AMB CRITERI D’ÈXIT 22/23 23/24 24/25

A. COMPETÈNCIA DIGITAL

1. Reduir les desigualtats entre els diferents ensenyaments impartits al centre pel que fa al coneixement i l’ús de les tecnologies digitals.

a. Increment de l’ús de les tecnologies digitals als ensenyaments de llengües, GES i proves d’accés.

b. Selecció de les competències bàsiques de l’àmbit digital a treballar en aquests ensenyaments (al COMPETIC es treballen totes). 

Aula virtual: Moodle.

Editors d’imatge, vídeo i so (Gim, Audacity i Openshot)

Equips docents 100% dels ensenyaments fan ús de les tecnologies digitals. X X

B. USOS CURRICULARS

2. Establir un sistema per compartir les activitats digitals que cada professor planteja als seus alumnes.

3. Incorporar a l’aula propostes didàctiques que contemplin l’assoliment de la competència digital de l’alumnat.

a. Acció tutorial a l’inici de curs per explicar els recursos tecnològics del centre i el seu funcionament.

b. Moodle de tots els ensenyaments obert per a tot el professorat de manera que pugui veure el que fan els companys.

c. A cada matèria, mòdul o ensenyament no COMPETIC, incorporació d’una activitat trimestral que impliqui l’ús de les tecnologies digitals.

Aula virtual: Moodle

Activitats dissenyades a les reunions d’equips docents.

Equips docents

S’ha fet o no.

70% de l’alumnat utilitza el Moodle.

X X

C. COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT

4. Plantejar activitats col·laboratives interdisciplinàries en entorns digitals.

5. Promoure la formació del professorat.

6. Incorporar dins del dossier de benvinguda del professorat d’un apartat específic sobre l’ús de les tecnologies digitals al centre.

a. Incorporació d’una activitat en entorn digital al Projecte transversal del GES.

b. Millora de la formació del professorat.

c. Revisió del dossier de benvinguda del professorat.

Documents  ja existents

Programa de formació del professorat del Dpt. d’Educació

Equips docents

Equip directiu

S’han fet almenys dues activitats col.laboratives en entorns digitals per ensenyament.

El 50% del professorat ha fet alguna formació relacionada amb la competència digital docent.

Dossier de benvinguda actualitzat.

X X

D. ESTRATÈGIA, LIDERATGE I GESTIÓ

7. Formalitzar els procediments per garantir l’assoliment de la competència digital de l’alumnat de GES com a competència transversal, fer-ne el seguiment i avaluar-la.

8. Crear un protocol escrit que defineixi els canals per comunicar-se amb la comunitat educativa i les persones responsables de cada canal.

9. Sol·licitar la coordinació d’informàtica.

a. Redacció del protocol d’acompanyament de l’alumnat en l’assoliment de la competència digital i l’ús responsable de les noves tecnologies.

b. Redacció del protocol amb els canals per comunicar-se amb la comunitat educativa.

c. Sol·licitud anual al Departament d’Educació de la coordinació d’informàtica per al centre. 

Documents  ja existents.

Equip directiu

Departament d’Educació

Procediments formalitzats i seguiment de la competència digital de l’alumnat fet.

Protocol establert i responsables assignats.

Comunitat educativa que utilitza els canals definits.

X X X

E.INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DIGITALS

10. Millorar la connexió wifi oberta a disposició de l’alumnat.

11. Establir un protocol  per tenir coneixement de l’equipament tecnològic de l’alumnat a la llar (connectivitat, ordinador o d’altres dispositius equivalents).

12. Revisar el protocol per al bon ús i el préstec del recursos informàtics del centre. 

a. Formulari per conèixer l’equipament tecnològic de l’alumnat a la llar.

b. Document de préstec de recursos informàtics.

CEB i Dept. d’Educació

Formulari Google

Equip directiu

Tutors

Wifi a disposició de l’alumnat.

Dades de centre sobre l’equipament de l’alumnat a la llar.

Protocol establert i conegut per tota la comunitat educativa.

X X