OBJECTIUS

COMPETÈNCIA DIGITAL

1. Reduir les desigualtats entre els diferents ensenyaments impartits al centre pel que fa al coneixement i l’ús de les tecnologies digitals.

USOS CURRICULARS

2. Establir un sistema per compartir les activitats digitals que cada professor planteja als seus alumnes.

3. Incorporar a l’aula propostes didàctiques que contemplin l’assoliment de la competència digital de l’alumnat.

COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT

4. Plantejar activitats col·laboratives interdisciplinàries en entorns digitals.

5. Promoure la formació del professorat.

6. Incorporar dins del dossier de benvinguda del professorat d’un apartat específic sobre l’ús de les tecnologies digitals al centre.

ESTRATÈGIA, LIDERATGE I GESTIÓ

7. Formalitzar els procediments per garantir l’assoliment de la competència digital de l’alumnat de GES com a competència transversal, fer-ne el seguiment i avaluar-la.

8. Crear un protocol escrit que defineixi els canals per comunicar-se amb la comunitat educativa i les persones responsables de cada canal.

9. Sol·licitar la coordinació d’informàtica.

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DIGITALS

10. Millorar la connexió wifi oberta a disposició de l’alumnat.

11. Establir un protocol  per tenir coneixement de l’equipament tecnològic de l’alumnat a la llar (connectivitat, ordinador o d’altres dispositius equivalents).

12. Revisar el protocol per al bon ús i el préstec del recursos informàtics del centre.