Les escoles d’adults es trobem en una situació especial quan l’EDC ja que tenen una oferta educativa diversa amb perfils d’alumnes molt diferents segons l’ensenyament: estrangers que fan cursos inicials de Català i Castellà; alumnes que estudien Anglès; alumnes que es preparen per l’accés a Cicles formatius de grau superior o a la Universitat; alumnes de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO),  i fins i tot, alumnes que, justament, fan cursos de COMPETIC (Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació). L’activitat lectiva dels alumnes al centre va de les 3 hores a les 17 setmanals i la seva motivació també és molt diversa: obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els seus coneixements.

En el nostre cas, davant d’aquesta situació, hem optat per treballar amb l’alumnat de llengües, GESO i proves d’accés els objectius de l’EDC amb una selecció de les competències bàsiques de l’àmbit digital. L’alumnat de COMPETIC les treballarà totes, tal com indica la seva programació.

Per treballar aquestes competències ens plantegem activitats motivadores que permetin a l’alumnat desenvolupar la seva competència digital, alhora que treballen l’assoliment dels objectius de la matèria o ensenyament que estiguin cursant.

Cal destacar en aquest sentit el foment dels estudis de COMPETIC entre l’alumnat de GESO des de fa dos cursos acadèmics.