La cultura digital apareix en pràcticament tots els documents del centre:

      • PEC:

A la pàgina 8 s’estableix com un dels objectius generals la millora de la competència digital del centre.

      • NOFC:

A les pàgines 20 i 21 es parla de les responsabilitats de la coordinació COMPETIC (el centre no té coordinació informàtica o digital reconeguda).

A la pàgina 56, a l’apartat 4.1.3 es fa referència a l’ús de la Biblioteca, com a equipament amb ordinadors a lliure disposició de l’alumnat.

A les pàgines 56, 57, 58 i 59, a l’apartat 4.1.4. es detalla l’ús dels recursos digitals del centre.

      • PGA:

A totes les PGA dels darrers cursos hi ha objectius relacionats amb l’EDC i la Cultura digital.