Per tal d’avaluar la implementació de l’Estratègia digital, a final de cada curs es reuneix la comissió digital per valorar l’assoliment dels criteris dels indicadors de les activitats i dels objectius.

A partir d’aquí, es fan propostes de millora i es modifica l’ECD pel que queda de temps d’implementació, si s’escau.

Per fer la valoració dels criteris d’assoliment, s’utilitza el següent full:

OBJECTIUS ACTUACIONS INDICADORS AMB CRITERI D’ÈXIT 22/23 23/24 24/25 AVALUACIÓ

COMPETÈNCIA DIGITAL

1. Reduir les desigualtats entre els diferents ensenyaments impartits al centre pel que fa al coneixement i l’ús de les tecnologies digitals.

a. Increment de l’ús de les tecnologies digitals als ensenyaments de llengües, GES i proves d’accés.

b. Selecció de les Competències bàsiques de l’àmbit digital a treballar en aquests ensenyaments (al COMPETIC es treballen totes). 

100% dels ensenyaments fan ús de les tecnologies digitals. X X

USOS CURRICULARS

2. Establir un sistema per compartir les activitats digitals que cada professor planteja als seus alumnes.

3. Incorporar a l’aula propostes didàctiques que contemplin l’assoliment de la competència digital de l’alumnat.

a. Acció tutorial a l’inici de curs per explicar els recursos tecnològics del centre i el seu funcionament.

b. Moodle de tots els ensenyaments obert per a tot el professorat de manera que pugui veure el que fan els companys.

c. A cada matèria, mòdul o ensenyament no COMPETIC, incorporació d’una activitat trimestral que impliqui l’ús de les tecnologies digitals.

S’ha fet o no.

70% de l’alumnat utilitza el Moodle.

X X

COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT

4. Plantejar activitats col·laboratives interdisciplinàries en entorns digitals.

5. Promoure la formació del professorat.

6. Incorporar dins del dossier de benvinguda del professorat d’un apartat específic sobre l’ús de les tecnologies digitals al centre.

a. Incorporació d’una activitat en entorn digital al Projecte transversal del GES.

b. Millora de la formació del professorat.

c. Revisió del dossier de benvinguda del professorat.

S’han fet almenys dues activitats col.laboratives en entorns digitals per ensenyament.

El 50% del professorat ha fet alguna formació relacionada amb la competència digital docent.

Dossier de benvinguda actualitzat.

X X

ESTRATÈGIA, LIDERATGE I GESTIÓ

7. Formalitzar els procediments per garantir l’assoliment de la competència digital de l’alumnat de GES com a competència transversal, fer-ne el seguiment i avaluar-la.

8. Crear un protocol escrit que defineixi els canals per comunicar-se amb la comunitat educativa i les persones responsables de cada canal.

9. Sol·licitar al Departament d’Educació la coordinació d’informàtica.

a. Redacció del protocol d’acompanyament de l’alumnat en l’assoliment de la competència digital i l’ús responsable de les noves tecnologies.

b. Redacció del protocol amb els canals per comunicar-se amb la comunitat educativa.

c. Sol·licitud anual de la coordinació d’informàtica per al centre. 

Procediments formalitzats i seguiment de la millora de la competència digital de l’alumnat fet.

Protocol establert i responsables assignats.

Comunitat educativa que utilitza els canals definits.

X X X

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DIGITALS

10. Millorar la connexió wifi oberta a disposició de l’alumnat.

11. Establir un protocol  per tenir coneixement de l’equipament tecnològic de l’alumnat a la llar (connectivitat, ordinador o d’altres dispositius equivalents).

12. Revisar el protocol per al bon ús i el préstec del recursos informàtics del centre. 

a. Formulari per conèixer l’equipament tecnològic de l’alumnat a la llar.

b. Document de préstec de recursos informàtics.

Wifi a disposició de l’alumnat.

Dades de centre sobre l’equipament de l’alumnat a la llar.

Protocol establert i conegut per tota la comunitat educativa.

 

X X
1. Inclusió al dossier d’inici de curs d’un apartat referit als recursos tecnològics que el centre posa a disposició de l’alumnat (2023/24).

S’ha creat o no.

S’ha fet o no.

2. Revisió del dossier de benvinguda del professorat nou (2023/24).   X
3. Protocol d’acompanyament de l’alumnat en l’assoliment de la competència digital i l’ús responsable de les noves tecnologies. X X
4. Document que defineixi els canals de comunicació del centre. X
5. Formulari Google per conèixer l’equipament i connectivitat dels alumnes (2023/24). X
6. Revisió del document de préstec dels equipaments informàtics. X