2.1. EVA (Entorn Virtual d’Aprenentatge)

Tots els docents i alumnes del centre disposen d’un compte d’usuari al Moodle del centre. A començament de curs el coordinador COMPETIC s’encarrega de proporcionar un usuari i contrasenya a tots els usuaris, que queden enregistrats a la unitat compartida al Drive del curs corresponent.

2.2. Acollida digital dels docents, de l’alumnat i del PAS

L’acollida digital dels docents, de l’alumnat i del PAS és un aspecte de l’acollida general. Dins dels dossiers d’acollida de cadascun d’aquests col·lectius, hi ha un apartat específic sobre l’acollida digital. Aquests documents són d’ús intern i s’actualitzen cada curs.

El professorat i el PAS disposen del correu corporatiu xtec.cat.

Alguns professors opten per correus alternatius per comunicar-se amb els alumnes.

Els alumnes utilitzen el seu correu personal gmail.com per al Moodle i la comunicació amb el centre.

Al document d’acollida del professorat i el PAS figuren els correus electrònics i el telèfon dels seus companys.

Al document d’acollida de l’alumnat hi ha el correu del seu tutor o tutora i el correu corporatiu del centre per comunicar-se amb la direcció, si cal.

A Google Drive el professorat, a banda d’un espai personal, troba l’accés a diferents unitats compartides, tant com a lector com a editor. En aquestes unitats es desen tots els arxius del centre i, per exemple, es troben carpetes per desar i accedir a actes de les reunions, calendaris i horaris, documentació del centre, registres i dades de l’alumnat.

La pàgina web del centre és https://www.cfpalescorts.cat/. La informació que hi apareix sobre el centre i, en concret, sobre els estudis, s’actualitza permanentment. 

Des de la pàgina web es pot accedir a l’Aula virtual o  Moodle de cada ensenyament. També es pot accedir directament: https://educaciodigital.cat/cfalescorts/moodle/

El primer dia lectiu el tutor fa signar a l’alumne l’autorització d’us d’imatge i de recursos digitals. L’equip directiu ho fa amb el personal de nova incorporació.

Pel que fa a la protecció de dades el CFPA Les Corts es regeix en tot moment per la normativa del Departament d’Educació https://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/centres-educatius/

Pel que fa a l’ús dels dispositius mòbils:

      • Alumnat:

Només es pot utilitzar el mòbil a les aules amb l’autorització del professorat i sempre per usos acadèmics.

Als passadissos durant l’esbarjo es pot utilitzar per connectar-se a internet i enviar missatges. També es podrà escoltar música sempre i quan es faci de manera respectuosa.

Per trucades de veu, l’alumnat haurà de sortir de l’edifici.

      • Professorat i PAS:

El professorat farà ús personal dels mòbils a la sala que té assignada. Extraordinàriament, el portarà a l’aula per usos personals o professionals.

El PAS farà ús personal dels mòbils, de manera extraordinària, als espais on treballa.

En qualsevol cas, el centre disposa d’atenció telefònica durant tot l’horari lectiu perquè el personal i l’alumnat puguin ser contactats davant d’una emergència.