La competència digital al segle XXI és clau per a la ciutadania. L’EDC (Estratègia Digital de Centre) defineix les línies d’actuació d’un centre que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital.
Els objectius generals de l’EDC són:

   • Assegurar la competència digital de l’alumnat.
   • Aconseguir la integració curricular de les eines digitals.
   • Afavorir la inclusió digital.
   • Promoure la innovació pedagògica.
   • Documentar la cultura digital del centre.

Les escoles d’adults ens trobem en una situació especial quan l’EDC ja que tenim una oferta educativa diversa amb perfils d’alumnes molt diferents segons l’ensenyament: estrangers que fan cursos inicials de Català i Castellà; alumnes que estudien Anglès; alumnes que es preparen per l’accés a Cicles formatius de grau superior o a la Universitat; alumnes de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO), i fins i tot, alumnes que, justament, fan cursos de COMPETIC (Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació). L’activitat lectiva d’aquests alumnes al centre va de les 3 hores a les 17 i la seva motivació també és molt diversa: obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els seus coneixements.

Aquesta diversitat dificulta l’elaboració de l’EDC pel que fa a la competència digital de l’alumnat. A més a més, tot el marc normatiu o sense caràcter normatiu està dissenyat per a un centre de primària o secundària.

En el nostre cas, davant d’aquesta situació, hem optat per treballar amb l’alumnat de llengües, GESO i proves d’accés els objectius de l’EDC amb una selecció de les competències bàsiques de l’àmbit digital. L’alumnat de COMPETIC les treballarà totes, tal com indica la seva programació.

Dades bàsiques del centre

El Centre de Formació de Persones Adultes Les Corts ha estat l’única escola d’adults del Districte de Les Corts des del 19 de gener de 1989. Al llarg dels anys ha passat per diferents emplaçaments. L’any 2017 es va produir el trasllat definitiu a l’edifici històric restaurat de les Cristalleries Planell al carrer del Dr. Ibáñez 38 i la seva transformació d’Aula de Formació d’Adults en Centre de Formació d’Adults (ACORD GOV/131/2017). L’escola ocupa la planta baixa i la primera d’un edifici propietat del Districte, l’ús del qual està cedit, parcialment, al Consorci d’Educació de Barcelona.

El districte de Les Corts està situat al sector sud-oest de la ciutat. Limita amb les poblacions d’Esplugues de Llobregat, Hospitalet de Llobregat i Sant Just; amb els districtes de Sarrià-Sant Gervasi, l’Eixample, Sants-Montjuïc; i amb la serra de Collserola.

El Districte es composa de tres barris: Les Corts, la Maternitat i Sant Ramon, i Pedralbes.

Amb més de 82.000 habitants, el districte de Les Corts representa tan sols el 5,1% de la població de la ciutat. És un districte força menys dens que el conjunt de la ciutat, on la gent gran té major pes relatiu en relació als altres grups d’edat i la taxa de natalitat és baixa, però l’esperança de vida és la més alta de la ciutat.

El pes de la població estrangera és el més baix de tots els districtes (12,1%) amb una composició amb predomini de nacionalitats de la Unió Europea, xinesos i pakistanesos.

És un districte amb un nivell de renda i d’estudis elevat. El 67,3% de la població de més de 16 anys té estudis postobligatoris, i el pes dels universitaris o amb cicles de grau superior és 10,7 punts percentuals superior al del conjunt de la ciutat. El 72% de l’alumnat de secundària, el 67% de Batxillerat i el 63% de Formació Professional estudia a centres concertats i privats. Un 2,8% dels alumnes de 0-16 anys són nens i joves de fora del districte.

És tracta d’un districte de negocis amb un important pes de les oficines i centres comercials, especialitzat en ensenyaments (de tots els nivells, amb un nombre destacat d’universitats i facultats) i activitats esportives, i amb prop del 60% de l’oferta hotelera de categoria alta de la ciutat.

La taxa d’atur és del 5,6%.

El pes de l’atur registrat estimat sobre la població de 16 a 64 anys es situa en el 5,6%, un dels percentatges més baixos dels 10 districtes, i per sota de la mitjana de Barcelona (7,0%). Però el pes de l’atur de llarga durada al districte (38,5%) és superior al del conjunt de Barcelona (37,8%), i la proporció de dones a l’atur (56,1%) també és més elevada que la mitjana, més de dos punts superior. El pes dels aturats estrangers sobre el total d’aturats augmenta el 2017 fins al 13,9%, encara que es manté gairebé 6 punts per sota el valor de Barcelona.

Les dades de població presentades corresponen a les Dades anuals del Districte de Les Corts 2017/18

1. Districtes de Barcelona

2. Barris de Les Corts

Infraestructura

Els espais ocupats pel CFPA Les Corts tenen una superfície d’uns 415 m2 que compta amb un vestíbul; sala de professorat; 2 despatxos (direcció i secretaria); 4 aules, 1 aula d’estudi-biblioteca i 1 d’informàtica.

Totes les aules tenen un ordinador i un projector digital.

L’aula d’informàtica està dotada de 24 ordinadors i l’aula d’estudi-biblioteca, de 6. Aquesta aula està a disposició de l’alumnat al llarg de tot el dia.

El centre posa a disposició dels alumnes que ho sol·licitin 12 ordinadors portàtils amb el programari actualitzat d’una antiga dotació del CEB.

Exceptuant als cursos de COMPETIC, que s’imparteixen a l’aula d’informàtica, a la resta d’estudis no hi ha infraestructura digital: els alumnes no disposen de wifi, ni d’ordinador portàtil d’ús personal dins l’aula.

L’entorn virtual d’aprenentatge és el Moodle.

Disposem d’una xarxa local amb servidor.

El suport tècnic el proporciona el Departament d’Educació: hi ha un full d’incidències que revisa el preventiu cada quinze dies. Si es necessita algun servei extraordinari es demana a través del Portal d’autoservei:

   • http://pautic.gencat.cat;
   • Correu-e: sau.tic@gencat.cat;
   • Telèfon: 900.82.82.82

Pràctiques del centre d’ús i aplicació de la tecnologia

Com a pràctiques destacades en l’àmbit digital, els alumnes del grup de GESO 2, cursen el Mòdul optatiu Iniciació a la Creació d’Aplicacions per a Mòbil. També desenvolupen un projecte de georeferenciació per a participar en el concurs Mobile History Map, que implica la coordinació de diversos mòduls.

A nivell organitzatiu tots els alumnes del Centre usen un EVA (Moodle) per realitzar determinades activitats durant el curs. Aquestes activitats es vinculen habitualment a l’ús del processador de textos (Word), per entregar treballs. A més a més, en els cursos d’aprenentatge d’anglès els alumnes realitzen àudios i vídeos per contrastar el seu nivell oral de llengua.

En el seguiment de la competència digital dels alumnes, al començament de curs, després de fer una prova de nivell, els alumnes de GES1 que tenen les competències digitals menys avançades cursen el COMPETIC1, amb la perspectiva que pel curs vinent també puguin cursar el COMPETIC2. Es pretén, per tant que, tots els nostres graduats en GES avalin un nivell de competència digital mig (COMPETIC2).

El 80% professorat té formació COMPETIC 3 o ACTIC superior i el 40%, la Competència digital reconeguda.

Integració de l’EDC al Projecte Educatiu del Centre

El PEC del centre, les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de Centre) i la PGA (Programació General Anual) fan una clara aposta per la digitalització de la gestió i la comunicació entre els diferents membres de la comunitat educativa, així com per l’ús de les tecnologies digitals en la pràctica docent.