Eines utilitzades en la diagnosi

Per fer la diagnosi del centre, la comissió digital del centre ha utilitzat tres recursos:

   • Enquesta Selfie al professorat i a l’alumnat (recomanada pel Departament d’Educació): la participació de l’equip directiu ha estat del 100%, la del professorat del 75%, i la de l’alumnat del 72%.
   • Reunions de professorat.
   • Entrevistes amb alumnes de tots els ensenyaments.

A partir de l’anàlisi d’aquestes eines, es van poder detectar els punts forts i punts febles del centre, el professorat i l’alumnat pel que fa a la competència digital.

Punts forts i punts febles detectats en la diagnosi

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES
A. COMPETÈNCIA DIGITAL

A. COMPETÈNCIA DIGITAL

 • Desigualtats considerables entre els diferents ensenyaments impartits al centre pel que fa al coneixement i l’ús de les tecnologies digitals.

B. USOS CURRICULARS

 • L’ús de les tecnologies per part del professorat és divers i abasta des d’aplicacions instrumentals fins a activitats de cerca, processament i presentació de la informació més enllà de l’espai i l’horari d’aula, i fora de l’escola.
 • Tots els docents disposen d’un usuari Moodle i d’un altre per accedir a qualsevol maquinari del centre.
 • El 40% de l’alumnat que estudia GESO es matricula a COMPETIC per obtenir la doble titulació.
 • Tots els alumnes disposen d’un usuari Moodle.

B. USOS CURRICULARS

 • Cal incorporar a l’aula més propostes didàctiques que contemplin l’assoliment de la competència digital de l’alumnat.

C. COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT

 • S’utilitzen eines digitals en l’avaluació i el seguiment personalitzat de l’alumnat.
 • EL 80% professorat té formació COMPETIC 3 o ACTIC superior i el 40%, la Competència digital reconeguda.

C. COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT

 • Caldria incrementar les activitats col·laboratives interdisciplinàries en entorns digitals al GESO.
 • El professorat no ha fet la formació FIC específica dissenyada per la EDC.

D. ESTRATÈGIA, LIDERATGE I GESTIÓ

 • L’ús de les tecnologies es troba definit en diversos documents del centre (PEC, NOFC, PGA).

D. ESTRATÈGIA, LIDERATGE I GESTIÓ

 • Cal revisar o elaborar els següents protocols:
 • Procediments per garantir l’assoliment de la competència digital de tot l’alumnat com a competència transversal, fer-ne el seguiment i avaluar-la.
 • Definició dels canals per comunicar-se amb la comunitat educativa i les persones responsables de cada canal.
 • Pel nombre de professors al centre no li correspon la coordinació informàtica.

E. INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DIGITALS

 • Les aules ordinàries disposen d’un sistema de projecció amb un ordinador connectat a Internet.
 • Assistència tècnica a través del Departament d’Educació.
 • Pàgina web i xarxes socials operatives (Twitter i Instagram)
 • Hi ha dispositius digitals que són propietat del centre i que l’alumnat pot sol·licitar en préstec.
 • El centre disposa d’una zona de professors (P) i una zona d’alumnes (T) a manera d’intranet.

E. INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DIGITALS

 • Manca de connexió wifi oberta a disposició de l’alumnat.
 • El centre no té coneixement sistemàtic de l’equipament tecnològic de l’alumnat a la llar (connectivitat, ordinador o d’altres dispositius equivalents), excepte quan es tracta de l’alumnat de COMPETIC.
 • Protocol per al bon ús del recursos informàtics del centre obsolet.