Eines utilitzades en la diagnosi

Per fer la diagnosi del centre, la comissió digital del centre ha utilitzat tres recursos:

   • Enquesta Selfie al professorat i a l’alumnat (recomanada pel Departament d’Educació): la participació de l’equip directiu ha estat del 100%, la del professorat del 75%, i la de l’alumnat del 72%.
   • Reunions de professorat.
   • Entrevistes amb alumnes de tots els ensenyaments.

A partir de l’anàlisi d’aquestes eines, es van poder detectar els punts forts i punts febles del centre, el professorat i l’alumnat pel que fa a la competència digital.

Aspectes destacats de la diagnosi

Anàlisi global de l’enquesta Selfie

Els resultats de l’enquesta reflecteixen distorsions substancials entre sectors en molts aspectes per diverses raons:

L’enquesta no està enfocada al perfil d’una escola d’adults. Moltes de les preguntes no encaixen en aquest marc educatiu on llevat dels cursos de COMPETIC que s’imparteixen a l’aula d’informàtica, a la resta d’estudis no hi ha infraestructura digital: els alumnes no disposen de wifi, ni d’ordinador portàtil d’ús personal dins l’aula.

Una escola d’adults té una diversitat d’oferta educativa que no hi ha en un centre de secundària o de primària, tal com s’ha indicat a la Introducció.

El professorat també té punts de vista divergents segons quina tipologia de curs imparteix.

El nombre de professors en una Escola d’Adults és baix, a la nostra escola el sector professorat està format per quatre professors. L’enquesta la van fer tres i un d’ells, justament, imparteix els cursos COMPETIC; o sigui que, del sector professorat el 33% del pes de les respostes correspon a la visió del professor de COMPETIC, i això fa estirar els resultats del sector professorat cap a la dreta, i crea escletxes en relació al sector de l’equip directiu.

 • Membres de l’equip directiu 100% 100%
 • Professors/es 75% 75%
 • Alumnes 72% 72%

D’altra banda, en el sector alumnes, calculem que el 30% dels alumnes que van contestar l’enquesta eren alumnes de COMPETIC, i aquests tenen una visió de les competències digitals molt favorable, perquè és tot just el que fan en el centre. Aquest aspecte també fa fluctuar a la majoria dels apartats de l’enquesta cap a la dreta, creant certes distorsions, sobre tot respecte a l’equip directiu.

Anàlisi per apartats de l’enquesta Selfie

Lideratge

Els resultats de les preguntes d’aquest apartat, mostren que la última pregunta que era relativa al pla TAC és la que genera la distorsió, perquè el centre mai n’ha tingut. 

 • Membres de l’equip directiu 24% 24%
 • Professors/es 30% 30%
 • Alumnes 0% 0%

Col·laboració i xarxes

Aquest apartat no genera pràcticament diferències entre els sectors.

 • Membres de l’equip directiu 29% 29%
 • Professors/es 29% 29%
 • Alumnes 32% 32%

Infraestructura i equips

En aquest apartat es reflecteix un aspecte molt significatiu del nostre centre: no té xarxa wifi a disposició de l’alumnat. Aquesta deficiència fa que la implementació d’estratègies digitals a les aules sigui quasi impossible. El sector alumnes puntua molt més baix per aquest motiu.

 • Membres de l’equip directiu 38% 38%
 • Professors/es 41% 41%
 • Alumnes 31% 31%

Desenvolupament professional continu

El debat sobre l’ús de les tecnologies digitals es fa molt complicat en un centre com el nostre que, a diferència d’un centre de Secundària, no disposa d’una xarxa wifi per als alumnes. A més a més, l’alumnat no té un ordinador portàtil d’ús personal. D’altra banda, tampoc hi ha la figura del coordinador d’informàtica, ni del coordinador digital.

 • Membres de l’equip directiu 38% 38%
 • Professors/es 45% 45%
 • Alumnes 43% 43%

Pedagogia: implementació a l’aula

 • Membres de l’equip directiu 30% 30%
 • Professors/es 39% 39%
 • Alumnes 35% 35%

Pràctiques d’avaluació

 • Membres de l’equip directiu 22% 22%
 • Professors/es 37% 37%
 • Alumnes 32% 32%

Competències digitals de l’alumnat

En els apartats E, F, G i H, com s’ha explicat en l’anàlisi inicial, el alumnat i el professorat de COMPETIC tenen un pes molt gran en el conjunt, la qual cosa fa que es creïn diferències significatives entre els diferents sectors.

 • Membres de l’equip directiu 32% 32%
 • Professors/es 40% 40%
 • Alumnes 34% 34%

Anàlisi dels resultats d’altres mecanismes de diagnosi

Un cop analitzades les limitacions de l’estudi de l’enquesta Selfie, es va procedir a completar la diagnosi del centre a través de reunions de professorat i entrevistes a alumnes de diferents ensenyaments. A partir d’aquests anàlisis es detecten els següents punts forts i punts febles.

Punts forts i punts febles detectats en la diagnosi

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES
A. COMPETÈNCIA DIGITAL

A. COMPETÈNCIA DIGITAL

 • Desigualtats considerables entre els diferents ensenyaments impartits al centre pel que fa al coneixement i l’ús de les tecnologies digitals.

B. USOS CURRICULARS

 • L’ús de les tecnologies per part del professorat és divers i abasta des d’aplicacions instrumentals fins a activitats de cerca, processament i presentació de la informació més enllà de l’espai i l’horari d’aula, i fora de l’escola.
 • Tots els docents disposen d’un usuari Moodle i d’un altre per accedir a qualsevol maquinari del centre.
 • El 40% de l’alumnat que estudia GESO es matricula a COMPETIC per obtenir la doble titulació.
 • Tots els alumnes disposen d’un usuari Moodle.

B. USOS CURRICULARS

 • Cal incorporar a l’aula més propostes didàctiques que contemplin l’assoliment de la competència digital de l’alumnat.

C. COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT

 • S’utilitzen eines digitals en l’avaluació i el seguiment personalitzat de l’alumnat.
 • EL 80% professorat té formació COMPETIC 3 o ACTIC superior i el 40%, la Competència digital reconeguda.

C. COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT

 • Caldria incrementar les activitats col·laboratives interdisciplinàries en entorns digitals al GESO.
 • El professorat no ha fet la formació FIC específica dissenyada per la EDC.

D. ESTRATÈGIA, LIDERATGE I GESTIÓ

 • L’ús de les tecnologies es troba definit en diversos documents del centre (PEC, NOFC, PGA).

D. ESTRATÈGIA, LIDERATGE I GESTIÓ

 • Cal revisar o elaborar els següents protocols:
 • Procediments per garantir l’assoliment de la competència digital de tot l’alumnat com a competència transversal, fer-ne el seguiment i avaluar-la.
 • Definició dels canals per comunicar-se amb la comunitat educativa i les persones responsables de cada canal.
 • Pel nombre de professors al centre no li correspon la coordinació informàtica.

E. INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DIGITALS

 • Les aules ordinàries disposen d’un sistema de projecció amb un ordinador connectat a Internet.
 • Assistència tècnica a través del Departament d’Educació.
 • Pàgina web i xarxes socials operatives (Twitter i Instagram)
 • Hi ha dispositius digitals que són propietat del centre i que l’alumnat pot sol·licitar en préstec.
 • El centre disposa d’una zona de professors (P) i una zona d’alumnes (T) a manera d’intranet.

E. INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DIGITALS

 • Manca de connexió wifi oberta a disposició de l’alumnat.
 • El centre no té coneixement sistemàtic de l’equipament tecnològic de l’alumnat a la llar (connectivitat, ordinador o d’altres dispositius equivalents), excepte quan es tracta de l’alumnat de COMPETIC.
 • Protocol per al bon ús del recursos informàtics del centre obsolet.